Onze Voorwaarden

[row] [span12]

CATERING&HUURVOORWAARDEN

Algemene catering&huurvoorwaarden

Organisaties 2020

U overweegt om een catering te laten verzorgen door Tiki Taka Toko. Wij vinden het belangrijk dat al onze gasten van hun
feesten zullen genieten. Tiki Taka Toko is een jong, enthousiast en doelgericht
familiebedrijf dat recentelijk is opgericht. Wij verzoeken u de onderstaande voorwaarden goed
door te lezen en persoonlijk akkoord te verklaren/ondertekenen.
Algemene zaken
TIKI TAKA TOKO stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer
door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

A. Denities

1. TIKI TAKA TOKO: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, C. Parulian, als eenmanszaak handelend onder de naam Tiki Taka Toko
in Almere, met KvK nr. 62436309.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Tiki Taka Toko opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Tiki Taka Toko en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Tiki Taka Toko.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Tiki Taka Toko.
6. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, evenementen en
exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van
het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

B. Toepasselijkheid

1. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
2. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Tiki Taka Toko aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door
deze ontvangen en akkoord bevonden.
3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken
aan Tiki Taka Toko De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid.
Reeds door Tiki Taka Toko verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever
te worden betaald en art. E. en art. G. zijn onverkort van kracht.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de Opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn.
5. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.
6. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.
7. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling
stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

C. Oerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging

1. Een oerte van Tiki Taka Toko is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Tiki Taka Toko anders aangeeft of de oertetermijn heeft verlengd.
2. Elke oerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Tiki Taka Toko en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze oerte
naar het oordeel van Tiki Taka Toko onmogelijk wordt. Tiki Taka Toko is dan niet schadeplichtig.
3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de oerte door Opdrachtgever, tenzij
Tiki Taka Toko onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
4. Als Tiki Taka Toko Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de
Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de oerte van Tiki Taka Toko maken geen deel uit van
de Overeenkomst, tenzij Tiki Taka Toko die alsnog schriftelijk bevestigt.
6. Tiki Taka Toko bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

D. Identiteit

1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Tiki Taka Toko een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en
een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Tiki Taka Toko verstrekken.
2. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die
de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en
de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.

E. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten

1. De prijzen van Tiki Taka Toko zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in
de offerte en/of op de factuur.
2. Tiki Taka Toko oreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht.
3. Indien de Overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Tiki Taka Toko per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
4. Tiki Taka Toko kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van
inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
5. Tiki Taka Toko kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht.
6. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van
de Opdracht betalen.
7. Tiki Taka Toko zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de denitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op
basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. en G.). Het betaalde voorschot zal worden verrekend.
8. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 5 werkdagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal na betaling van
de eindfactuur worden gerestitueerd.
9. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Tiki Taka Toko de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
10. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten
over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan Tiki Taka Toko.
11. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Tiki Taka Toko.
12. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Tiki Taka Toko tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten
de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen.
Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

F. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Door Tiki Taka Toko aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen,
tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van Tiki Taka Toko en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd.
Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
3. Opdrachtgever zal schade aan door Tiki Taka Toko ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

G. Wijzigingen/annulering Overeenkomst

1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Tiki Taka Toko zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit
te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Tiki Taka Toko de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst
opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten
aan Tiki Taka Toko vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. Binnen 7 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
b. tussen 14 en 7 dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 50%;
c. tussen 30 en 14 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 25%.
Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan Tiki Taka Toko de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen
deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.
4. Indien er bij de uitvoering van de Opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan Tiki Taka Toko per extra gast een extra prijs
aan Opdrachtgever factureren in de eindfactuur.

H. Klachten

1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren.
2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Tiki Taka Toko melden.
3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Tiki Taka Toko melden.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Tiki Taka Toko melden.
5. Tiki Taka Toko zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg
met Opdrachtgever oplossen.
6. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Tiki Taka Toko niet in staat wordt gesteld
om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

I. Aansprakelijkheid/overmacht

1. Tiki Taka Toko is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens
te late betaling door Opdrachtgever.
2. Tiki Taka Toko is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en
andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Tiki Taka Toko is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van
opzet of grove nalatigheid van Tiki Taka Toko.
4. Tiki Taka Toko is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde
of geleverde zaken, diensten of personeel.
5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Tiki Taka Toko voor
aanspraken tot schadevergoeding van derden.
6. Elke aansprakelijkheid van Tiki Taka Toko is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans
het bedrag dat de verzekering van Tiki Taka Toko vergoedt.
7. Tiki Taka Toko is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan
de Overeenkomst kan voldoen.
8. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in
specieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

J. Einde Overeenkomst

1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden
of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in
art. E.9 of handelen door Opdrachtgever in strijd met art. F.
2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.
K. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Almere.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Almere onder nummer 62436309.

E-mail:info@tikitakatoko.nl

[/span12] [/row]